Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Technik Przeróbki
Kopalin Stałych
GIW.11

Technik Górnik
GIW.09

Technik Mechanik
MEC.09

Technik Elektryk
ELE.05

Technik Przeróbki
Kopalin Stałych
GIW.05

Górnik
GIW.02

Ślusarz
MEC.08

Elektryk
ELE.02

Technik Spawalnictwa
MEC.10

GIW.02 - GÓRNIK

Górnik zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych.
Kwalifikacja GIW. 02 po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację daje możliwość uzyskania
dyplomu w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.
Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji GIW. 09 umożliwia uzyskanie tytułu Technik górnictwa podziemnego
pod warunkiem, że słuchacz posiada średnie wykształcenie.

GIW.09 - TECHNIK GÓRNIK

Technik górnictwa podziemnego to zawód związany z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych.
Osoby, które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji GIW.02
Eksploatacja podziemna złóż i zdadzą egzamin państwowy z kwalifikacji GIW.09
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych, otrzymają
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

GIW.11 i GIW.05 - TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

Technik przeróbki kopalin stałych zajmuje się działaniami polegającymi na
organizowaniu i prowadzeniu procesów technologicznych przeróbki wydobytych kopalin stałych.
Aby uzyskać tytuł Technika przeróbki kopalin stałych należy ukończyć dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe GIW.05 i GIW.11.

ELE.02 - ELEKTRYK

Do głównych zadań osoby na stanowisku elektryka należą różnego rodzaju instalacje,
naprawy i konserwacje systemów elektrycznych.
Kwalifikacja ELE.02 po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację daje możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie elektryk.
Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji ELE.05 umożliwia uzyskanie tytułu Technik Elektryk pod warunkiem, że słuchacz posiada średnie wykształcenia.

ELE.05 - TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu,
dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.
Osoby, które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji ELE.02 Montaż,
Uruchamianie I Konserwacja Instalacji, Maszyn I Urządzeń Elektrycznych i zdadzą egzamin państwowy z kwalifikacji ELE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Elektryk

MEC.08 - ŚLUSARZ

Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien.
Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak:
trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie.
Kwalifikacja MEC.08 po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację daje możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie Ślusarz.
Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji MEC.09 umożliwia uzyskanie tytułu Technik Mechanik pod warunkiem, że słuchacz posiada średnie wykształcenia.

MEC.09 - TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń.
Uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń.
Wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń.
Osoby, które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi i zdadzą egzamin państwowy z kwalifikacji MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik Mechanik

MEC.10 - TECHNIK SPAWALNICTWA

Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi.
Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem,
wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych.
Osoby, które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi i zdadzą egzamin państwowy z kwalifikacji MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych, otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Spawalnictwa.

Osoba, która zdała egzamin zawodowy otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji

Wymagane dokumenty i kształcenie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe I stopień – Wymagane dokumenty:
– Świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał do wglądu)
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
– Dowód osobisty do wglądu

Kwalifikacyjne kursy zawodowe II stopień Wymagane dokumenty:
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
– Dowód osobisty do wglądu