Szkoły Policealne

Technik Administracji
EKA.01

Technik
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
BPO.01

BPO.01 - TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Technik BHP to osoba, która przewiduje zagrożenia w miejscu pracy, uczy, jak ich unikać i doradza,
co zrobić, by ryzyko wypadku było jak najmniejsze.
W praktyce BHP-owiec prowadzi rejestr wypadków — ustala, dlaczego do nich doszło,
analizuje te okoliczności i opracowuje zmiany potrzebne do zwiększenia bezpieczeństwa w danym miejscu.
Nadzoruje także przestrzeganie przez pracowników ustalonych zasad i kontroluje stan techniczny danego obiektu.
Wszystko musi być zgodne z obowiązującymi normami.
Absolwent szkoły policealnej z państwowym tytułem technika BHP ma pełne prawo do prowadzenia szkoleń wstępnych,
w ramach których przygotowuje pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy.
To ogromny atut w ubieganiu się o pracę, ponieważ specjalista BHP posiada uprawnienia przydatne w każdym zakładzie pracy.
Osoba, która posiada ten tytuł może liczyć na stałe zatrudnienie w firmie, gdzie będzie nadzorowała zasady,
które muszą być przestrzegane ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
Technik BHP może liczyć także na odpłatne konsultacje i zlecenia na terenie całej Polski.
Po zdaniu egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

EKA.01 - TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji
zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,
w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.
Technik administracji może pracować zarówno w administracji rządowej,
jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych gmin, jak i przedsiębiorstwach,
organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych. Równie często znajduje zatrudnienie w bankach,
urzędach oraz firmach ubezpieczeniowych.
Po zdaniu egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji

Osoba, która zdała egzamin zawodowy otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji

Wymagane dokumenty i kształcenie

Na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów,
którzy ukończyli szkołę średnią lub branżową II stopnia, którzy:

1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej,
2. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie,
3. podczas zapisu w Sekretariacie Szkoły przedstawią dowód osobisty do wglądu
4. w celu przyjęcia na studium policealne nie jest wymagana zdana matura.

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.
Nauka w szkole trwa 1,5 roku i jest bezpłatna.
Kształcenie w Szkole Policealnej prowadzone jest w formie zaocznej.
Liczbę godzin z zakresu kształcenia ogólnego określa ramowy plan nauczania.
Ukończenie szkoły policealnej pozwala szybko zdobyć pożądany na rynku pracy zawód.
Absolwentom szkół średnich, którzy nie przystąpili do matury, umożliwia zdanie egzaminu dojrzałości i kontynuowanie nauki na wybranym kierunku.
Osoba, która otrzymała świadectwo ukończenia szkoły policealnej nadal ma wykształcenie średnie;
jeśli jednak absolwent szkoły policealnej zdał egzamin zawodowy lub z kwalifikacji, dodatkowo ma również tytuł specjalisty lub technika.