Szkoły Branżowe II stopnia

Technik Przeróbki
Kopalin Stałych
GIW.11

Technik Górnik
GIW.09

Technik Mechanik
MEC.09

Technik Elektryk
ELE.05

MEC.09 - TECHNIK MECHANIK

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik mechanik na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika mechanika,
a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.
Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

ELE.05 - TECHNIK ELEKTRYK

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik elektryk na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika elektryka,
a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne. Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

GIW.09 - TECHNIK GÓRNIK

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik górnik na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego,
absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika górnika, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.
Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

GIW.11 - TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik górnik na poziomie technika.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika górnika,
a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne. Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Osoba, która zdała egzamin zawodowy otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji

Wymagane dokumenty i kształcenie

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów,
którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny,
na który ubiegają się o przyjęcie, którzy:

1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia,
którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia,
do której ubiegają się o przyjęcie,
3. w przypadku nieposiadania odpowiedniej kwalifikacji zawodowej,
kandydat może zostać przyjęty zapisując się jednocześnie na daną kwalifikacje kwalifikacyjnego kursu zawodowego
4. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.
5. podczas zapisu w Sekretariacie Szkoły przedstawią dowód osobisty do wglądu

– Na lata szkolne 2020/2021 – 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia
przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Nauka w Szkole Branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.
Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia prowadzone jest w formie zaocznej.
Liczbę godzin z zakresu kształcenia ogólnego określa ramowy plan nauczania.
W Branżowej Szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie
są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.