Regulamin

DZIAŁ I
§1
Nazwa szkoły

W Szkole Centrum Kształcenia i Biznesu „Adamantem” funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych:

 1. Szkoła Policealna (w trybie zaocznym) – czas trwania – 1,5 roku.
 2. Szkoła Branżowa II stopnia (w trybie zaocznym) – czas trwania – 2 lata.
 3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe I i II stopnia (w trybie zaocznym) – czas trwania – 6-8ms.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o Szkole, należy rozumieć wszystkie Szkoły wchodzące w skład Szkoły Centrum Kształcenia i Biznesu „Adamantem”.

§3
Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:

 1. Wpłata kaucji w wysokości 300 zł, zgodnie z §4.
 2. Odpowiednie wykształcenie zależne od wybranej szkoły.
 3. Odpowiednia dokumentacja rekrutacyjna, zgodnie z §6.
 4. Wpłata na materiały dydaktyczne w wysokości 50zł za semestr, zgodnie z §4.

§4
Opłaty

 1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest wpłata kaucji w wysokości 300 zł. Kaucja wpłacana jest jednorazowo za cały cykl kształcenia i zwracana po zdaniu egzaminu końcowego.Jeżeli słuchacz nie zaliczy egzaminu, może przystąpić do egzaminu ponownie. Po ponownym podejściu do egzaminu i uzyskanym wyniku pozytywnego uczeń otrzyma zwrot kaucji, w przeciwnym razie kaucja nie zostanie zwrócona.
 2. Opłata za materiały dydaktyczne w wysokości 50zł jest opłatą pobieraną obligatoryjnie na początku każdego nowego semestru, na który uczęszcza słuchacz. Opłata jest przekazywana na zakup materiałów edukacyjnych dla grupy tj. wydruki oraz ksero materiałów edukacyjnych, które po otrzymaniu przez słuchacza stają się jego własnością oraz wydruki zadań egzaminacyjnych, które są własnością szkoły.

§5
Opłaty dla słuchaczy obywatelstwa Ukraińskiego, którzy do Polski przybyli po 24.02.2022:

 1. Słuchacz zobowiązany jest do wnoszenia opłat za naukę na danym kierunku w wysokości 150 zł miesięcznie w terminie do 10-ego każdego miesiąca.
 2. Opłata za materiały dydaktyczne w wysokości 50zł jest opłatą pobieraną obligatoryjnie na początku każdego nowego semestru, na który uczęszcza słuchacz. Opłata jest przekazywana na zakup materiałów edukacyjnych dla grupy tj. wydruki oraz ksero materiałów edukacyjnych, które po otrzymaniu przez słuchacza stają się jego własnością oraz wydruki zadań egzaminacyjnych, które są własnością szkoły.
 3. Opłata za przystąpienie do egzaminu zawodowego w wysokości 300 zł. Opłata musi zostać wniesiona maksymalnie na 7 dni przed ustaloną datą składania deklaracji.

§6
Dokumentacja rekrutacyjna

 1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie i wypełnienie odpowiedniej dokumentacji złożonej w sekretariacie:
 • kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie słuchacza o zapoznaniu się i akceptacji Statutu oraz Regulaminu Szkoły,
 • Oświadczenie RODO,
 • Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły (w zależności od rodzaju szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie),
 • Dowód osobisty do wglądu,
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

§7
Zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej II stopnia

 1. Do Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie, którzy:
 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
 • posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej – dotyczy kandydatów zainteresowanych podejściem do egzaminu maturalnego,
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 • w przypadku braku posiadania odpowiedniej kwalifikacji zawodowej, kandydat może zostać przyjęty zapisując się jednocześnie na daną kwalifikacje kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

 

 1. Na lata szkolne 2020/2021 – 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

§8
Kształcenie w Szkole Barażowej II stopnia

 1. Nauka w Szkole Branżowej II stopnia trwa dwa lata.
 2. Słuchacz Branżowej Szkoły II stopnia nie ponosi opłat za czesne.
 3. Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia prowadzone jest w trybie zaocznym.
 4. Liczbę godzin z zakresu kształcenia ogólnego określa ramowy plan nauczania.
 5. W Branżowej Szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 6. Absolwent Szkoły Branżowej II stopnia uzyskuje wykształcenie średnie.
 7. Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia umożliwia:
  • uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie,
  • uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§9
Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej

 1. Na semestr pierwszy klasy I Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią lub branżową II stopnia, oraz:
 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej – dotyczy kandydatów zainteresowanych podejściem do egzaminu maturalnego,
 • posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie,
 • w celu przyjęcia do Szkoły Policealnej nie jest wymagana zdana matura.

§10
Kształcenie w Szkole Policealnej:

 1. Nauka w Szkole Policealnej trwa 1,5 roku.
 2. Słuchacz Szkoły Policealnej nie ponosi opłat za czesne.
 3. Kształcenie w Szkole Policealnej prowadzone jest w trybie zaocznym.
 4. Liczbę godzin z zakresu kształcenia ogólnego określa ramowy plan nauczania.
 5. Nauka w Szkole Policealnej umożliwia:
  • zdanie egzaminu dojrzałości,
  • otrzymanie tytułu specjalisty lub technika.

§11
Zasady rekrutacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

 1. Uczestnikami Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych branżowych I stopnia mogą być osoby:
 • które mają ukończone 18 lat,
 • posiadające świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub 8- letniej szkoły podstawowej,
 • posiadające zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. Uczestnikami Kwalifikacyjnych Kursów zawodowych branżowych II stopnia mogą być osoby:
 • które mają ukończone 18 lat,
 • posiadające świadectwo ukończenia danego kursu kwalifikacyjnego I stopnia,
 • posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • posiadające zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

§12
Kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

 1. Nauka w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym trwa od 6 do 8 miesięcy.
 2. Słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nie ponosi opłat za czesne.
 3. Kształcenie w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych prowadzone jest w trybie zaocznym.
 4. Liczbę godzin z zakresu kształcenia zawodowego określa ramowy plan nauczania.
 5. Wszystkie kierunki realizowane w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych są prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN.
 6. Po ukończeniu KKZ, słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego.
 7. Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji otrzymuje: CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

§13
Uruchomienie nowego semestru

 1. Szkoła może podjąć decyzję o zawieszeniu rekrutacji lub o nieuruchomieniu danego kierunku, gdy niski nabór uniemożliwia rozpoczęcie lub prowadzenie zajęć na kierunku wybranym przez Słuchacza. Szkoła podejmie taką decyzję nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 2. Na pisemny wniosek Słuchacza, w przypadku opisanym w ust. 1, może on podjąć kształcenie na innym uruchomionym przez szkołę kierunku kształcenia, po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacji na ten kierunek.
 3. Brak powiadomienia Szkoły przez Słuchacza o podjęciu kształcenia na innym kierunku w terminie 7 dni od przekazania mu informacji skutkuje rezygnacją z proponowanego przez szkołę kształcenia.

§14
Forma i program nauczania na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

 1. Zajęcia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym prowadzone są w trybie zaocznym, co dwa tygodnie (w piątki, soboty i niedziele), w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się co tydzień.
 2. Zajęcia prowadzone są w systemie hybrydowym – zdalnie oraz stacjonarnie.
 3. W celu zdobycia zawodu i zdania egzaminu przez słuchaczy, szkoła realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§15
Forma i program nauczania w Szkole Branżowej II stopnia oraz w Szkole Policealnej

 1. Zajęcia w szkole prowadzone są w formie zaocznej, co dwa tygodnie (w soboty i niedziele), w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się co tydzień.
 2. Zajęcia prowadzone są stacjonarnie.
 3. W celu zdobycia zawodu i zdania egzaminu przez słuchaczy, szkoła:
  • realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • realizuje ramowy plan nauczania określony dla Branżowej Szkoły II stopnia, dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej,
  • realizuje ramowy plan nauczania określony dla Szkoły Policealnej, dla absolwentów szkoły średniej.

  §16
  Praktyczna nauka zawodu

  1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w Branżowej Szkole II stopnia, Szkole Policealnej i w Kwalifikacyjnych Kursach zawodowych II stopnia – także w formie praktyk zawodowych.
  2. Słuchacz kierunku, w którym odbycie praktyki zawodowej jest obligatoryjne, realizuję praktykę zawodową we własnym zakresie.
  3. Zajęcia praktyczne są organizowane przez Szkołę.
  4. Okres prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania oraz rodzaje i zakres zdobywanych umiejętności określają ramowe plany nauczania.

  § 17
  Zwolnienie słuchacza z zajęć przez dyrektora Branżowej Szkoły II stopnia i Szkoły Policealnej

  1. Dyrektor branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej:

  1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

  1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu.

  2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:

  1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub
  3. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

  §16
  Prawa słuchacza

  1. Bezwzględnym prawem słuchacza jest podmiotowe i godne traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
  2. Słuchacz ma prawo do:
  • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
  • zapoznania się ze statutem oraz regulaminem szkoły
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
  • sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu; zachowanie w szkole i poza szkołą ocenia się odrębnie i nie może mieć wpływu na ocenę z przedmiotu,
  • pomocy w przypadku trudności w nauce; pomoc taką ma obowiązek zorganizować wychowawca klasy na prośbę słuchacza lub samorządu klasowego
  • działania w samorządzie słuchaczy,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, religijnych, światopoglądowych
  1. W przypadku naruszenia praw słuchacza, skargę do dyrektora szkoły składa słuchacz w terminie trzech dni od naruszenia tego prawa.

  § 17
  Obowiązki słuchacza

  1. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie, w szczególności:
  • odbycia praktyk zawodowych we własnym zakresie w określonym przez szkołę wymiarze godzin,
  • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  • wykorzystywania każdej jednostki lekcyjnej w sposób efektywny, zgodnie z celami pracy dydaktycznej i wychowawczej, w formie i treści przewidywanej programami poszczególnych przedmiotów,
  • niezakłócania toku pracy na lekcji; niedopuszczalne jest przerywanie lub utrudnianie jej prowadzenia,
  • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  • przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności i cyberprzemocy,
  • naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,
  • brania odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
  • przestrzegania zakazu rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,
  • dbania o honor szkoły oraz godne jej reprezentowanie.

  §18
  Za nieprzestrzeganie statutu oraz regulaminu szkolnego słuchacz może być ukarany:

  1. upomnieniem opiekuna wobec oddziału,
  2. upomnieniem Dyrektora Szkoły,
  3. upomnieniem Dyrektora Szkoły wobec ogółu słuchaczy,
  4. skreśleniem z listy słuchaczy.

  §19
  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach:

  1. karygodnego naruszenia zapisów Statutu oraz Regulaminu Szkoły,
  2. niezłożenia prac kontrolnych w określonym terminie ze wszystkich przedmiotów,
  3. przebywania na terenie szkoły pod wpływem środków psychouzależniających, alkoholu lub innych środków odurzających,
  4. nie podjęcia nauki w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego,
  5. słuchacz nie otrzymał promocji – przyczyna: nie został dopuszczony do egzaminu semestralnego (frekwencja poniżej 50% lub/i brak ocen pozytywnych),
  6. słuchacz nie otrzymał promocji – przyczyna: nie zdał egzaminu semestralnego, w tym poprawkowego.

  DZIAŁ II
  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) W SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA I W SZKOLE POLICEALNEJ
  §1
  Ocenianie i klasyfikowanie słuchaczy

  1. W Szkole dla dorosłych, Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:

  1) bieżące (cząstkowe),

  2) klasyfikacyjne:

  • semestralne,
  • końcowe.
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne (WSO) osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkołach centrum programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
  2. W Szkole dla dorosłych, Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej semestralne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

  1) stopień celujący – 6;

  2) stopień bardzo dobry – 5;

  3) stopień dobry – 4;

  4) stopień dostateczny – 3;

  5) stopień dopuszczający – 2;

  6) stopień niedostateczny – 1.

   Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny w punktach od 1 do 5, natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena z punktu 6.

  1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują̨ słuchaczy o:

  1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

  2) sposobach sprawdzania osiągnieć edukacyjnych słuchacza,

  3) warunkach i trybie otrzymania oceny semestralnej z zajęć edukacyjnych.

  1. W przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych nauczyciele powinni stworzyć słuchaczowi warunki do uzupełnienia materiału nauczania, np. w ramach konsultacji indywidualnych, pod warunkiem, że słuchacz ma co najmniej 50% frekwencji z danego przedmiotu.
  2. Oceny są jawne dla słuchacza, a sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza są udostępnione do wglądu.

  §2
  EGZAMINY SEMESTRALNE

  1. Egzaminy semestralne z każdych przedmiotów przeprowadza się w dniu ostatnich zajęć danego przedmiotu.
  2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
  3. W szkole dla dorosłych i Branżowej Szkole II stopnia egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  4. W Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej słuchacz przystępuje w każdym semestrze do egzaminów semestralnych, w formie pisemnej, z dwóch zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
  5. W Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
  6. W Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej egzamin semestralny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  7. W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 3-6 egzaminy semestralne przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej lub w formie zadań praktycznych. Wyboru formy egzaminu semestralnego dokonuje rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę danych zajęć edukacyjnych. Informację o formie egzaminu podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
  8. Wyboru zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, o których mowa w ust. 4, dokonuje rada pedagogiczna. Informację o wybranych zajęciach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

  §3
  ZWOLNIENIE SŁUCHACZA Z EGZAMINU SEMESTRALNEGO

  1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych, w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą.
  2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej.

  §4
  FORMY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

  1. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba testów egzaminacyjnych musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu.
  2. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.
  3. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jedno zadanie.

  §5
  EGZAMIN SEMESTRALNY W TERMINIE DODATKOWYM

  1. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w terminie, o którym mowa w dz. II §2 ust. 1, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  2. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym oraz egzamin poprawkowy przeprowadza się odpowiednio:
  • po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do końca lutego,
  • po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia 31 sierpnia.
  1. Do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz do egzaminu poprawkowego stosuje się przepisy dz. II§2-4 z wyjątkiem dz. II §2 ust.1.

  §7
  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

  1. Egzamin klasyfikacyjny w Szkole Branżowej II stopnia i Szkole Policealnej przeprowadza się zgodnie z dz. II §2 i §4, z wyjątkiem dz. II §2 ust. 1 i 2.
  2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
  • nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

  §8
  ZASTRZEŻENIA DO SEMESTRALNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

  1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych.
  3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły dla dorosłych, Branżowej Szkoły II stopnia lub Szkoły Policealnej powołuje komisję, która, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
  4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły dla dorosłych, Branżowej Szkoły II stopnia lub Szkoły Policealnej w uzgodnieniu ze słuchaczem.
  6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

  §9
  SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHACZA

  1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, o którym mowa w dz. II §8 ust.3 przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  3. W Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
  4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w dz. II §8 ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.

  §10
  PROMOCJA SŁUCHACZY SZKÓŁ NA NASTĘPNY SEMESTR

  1. W szkole dla dorosłych, Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej, słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:

  1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne,

  2) ze wszystkich przedmiotów w danym semestrze otrzymał co najmniej 50% frekwencji

  3) w przypadku Branżowej Szkoły II stopnia i Szkoły Policealnej – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danym semestrze,

  1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy słuchacza, który posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci się, odpowiadającej kwalifikacji, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin zawodowy w danym semestrze.

  1. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.
  1. Słuchacz, który nie posiada wystarczającej obecności z danego przedmiotu, może złożyć wniosek o egzamin klasyfikacyjny, który rozpatruje Rada Pedagogiczna na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej
  2. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz składa do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

  §11
  ZWOLNIENIE SŁUCHACZA POWTARZAJĄCEGO SEMESTR Z REALIZACJI OBOWIĄZOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

  Dyrektor szkoły dla dorosłych, Branżowej Szkoły II stopnia i Szkoły Policealnej może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną.

  DZIAŁ III
  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) W KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM
  §1
  OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE SŁUCHACZY

  1. W szkole dla dorosłych, w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:

  1) końcowe z każdego przedmiotu

  2) procentowy wynik z przeprowadzonego zaliczenia części teoretycznej i praktycznej

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne (WSO) osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkołach centrum programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
  2. W szkole dla dorosłych, w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

             1) stopień celujący – 6;

             2) stopień bardzo dobry – 5;

             3) stopień dobry – 4;

             4) stopień dostateczny – 3;

             5) stopień dopuszczający – 2;

             6) stopień niedostateczny – 1

  – Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny w punktach od 1 do 5, natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena z punktu 6.

  1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują̨ słuchaczy o:

  1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza poszczególnych ocen końcowych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

       2) sposobach sprawdzania osiągnieć edukacyjnych słuchacza,

       3) warunkach i trybie otrzymania oceny końcowej z zajęć edukacyjnych.

  1. Oceny są jawne dla słuchacza, a sprawdzone i ocenione prace końcowe oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza są udostępnione do wglądu.

  §2
  EGZAMINY SEMESTRALNE

  1. Egzaminy semestralne z każdych przedmiotów przeprowadza się w dniu ostatnich zajęć danego przedmiotu.
  2. Egzamin z teoretycznych przedmiotów zawodowych ma formę pisemną
  3. Egzamin z praktycznych przedmiotów zawodowych formę zadania praktycznego

  §3
  FORMY EGZAMINÓW SEMESTRALYCH

  1. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań zamkniętych przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
  2. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań otwartych przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

  §4
  EGZAMIN SEMESTRALNY W TERMINIE DODATKOWYM

  1. Słuchacz, który z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w terminie, o którym mowa w dz. III §2 ust. 1, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, ale tylko w przypadku posiadania 50% frekwencji na semestr.
  2. Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymuje zaliczenie, jeśli:
  • posiada co najmniej 50% frekwencji na danym semestrze,
  • otrzymał z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w danym semestrze oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.